Neregistrovan. Registruj se ili Uloguj ovde.

Hemijska Sredstva Za Održavanje Kvaliteta Vode U Bazenima

Suzi Izbor Proizvoda:
Tablete za dezinfekciju vode Quick Jav 400g
Kliknite za detalje - Tablete za dezinfekciju vode Quick Jav 400g
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Tablete za dezinfekciju vode. Količina: 400 grama. Tablete prečnika 20mm / 3g. Sastav i fizičko-hemijske osobine:. 100g QUICK JAV TABLETA sadrži 100 g natrijum dihloroizocijanurat dihidrata. Područje primene:. - za dezinfekciju vode u bazenima. - za zaštitu kupača od zaraznih bolesti. - za dezinfekciju vode za piće u cisternama i bunarima. - za šok hlor tretman vode.

579.00din
Sredstvo za uništavanje algi u bazenima Alga Stop MCom Bradophen H 1L
Kliknite za detalje - Sredstvo za uništavanje algi u bazenima Alga Stop MCom Bradophen H 1L
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Alga Stop Bradophen H. Količina: 1 litar. Uputstvo za upotrebu:. - Pre punjenja bazena napraviti rastvor od 200ml Bradophena H u 10 litara vode pa sa tim rastvorom prebrisati dno bazena i zidove pa zatim napuniti bazen vodom.. - Izvršiti šok tretman vode sa hlornim T-granulatom. - Posle 48 sati dodati 100ml Bradophen H na 5m3 vode. - Posle 7 dana dodaje se od 50 do 100ml Bradophena H na 5m3 vode, nedeljno.. Sastav: 9.9% kvaternerna amonijum jedinjenja; benzil-C12-C16 alkildimetil, hlorid. Baktericid. Fungicid. Algacid. Savremeno sredstvo za dezinfekciju i sprečavanje stvaranja algi u bazenima za kupanje. Može se mešati sa svim jedinjenjima hlora koja se koriste za bazen. Pogodan je kao 1% rastvor za čišćenje i dezinfekciju kabina za svlačenje, rešetki za noge, kao i svih ostalih površina..

890.00din
Trake za brzu analizu pH vrednosti i nivoa hlora u vodi VEL 103
Kliknite za detalje - Trake za brzu analizu pH vrednosti i nivoa hlora u vodi VEL 103
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Trake za brzu analizu pH vrednosti i nivoa hlora u vodi. Sadržaj: 50 trakica. Svaka traka se može upotrbiti samo jednom. Traku držite samo za vrh. Ne dodirujte delove sa agensima jer rezultati merenja neće biti tačni. Idealni nivo hlora je 0,5-1 mg / l. Idealna pH vrednost je 7,2 do 7,6.

1,190.00din
Set za analizu pH vrednosti i nivoa hlora u vodi bazena DPool kapi
Kliknite za detalje - Set za analizu pH vrednosti i nivoa hlora u vodi bazena DPool kapi
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Set za analizu vode u bazenima. Proverite pH vrednost i nivo hlora u vodi. Količina dovoljna za oko 50 merenja. Jednostavna upotreba. . .

1,190.00din
Hlorne tablete za dezinfekciju vode u bazenu Multi-Pool 1kg
Kliknite za detalje - Hlorne tablete za dezinfekciju vode u bazenu Multi-Pool 1kg
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Za dezinfekciju vode u bazenu. Sastav Multi-Pool tablete 200g:. - 95% SIMKLOZEN (trihlorizocijanuronska kiselina). - 1% Bakar-sulfat. - 4% aluminijum sulfat. Tableta bele boje u blister pakovanju. Miris: Karakterističan na hlor. Rastvorljivost u vodi: 12g/1. pH vrednost: 2,7 – 3. Tableta se sporo rastvara i štiti bazen 7 do 8 dana od mikroorganizama. Jedna tableta: 200g. Pakovanje: 1kg. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

1,599.00din
Dekalcit Sredstvo za pranje bazena i uklanjanje masnih naslaga i kamenca 1L DEK 010
Kliknite za detalje - Dekalcit Sredstvo za pranje bazena i uklanjanje masnih naslaga i kamenca 1L DEK 010
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Sredstvo za pranje bazena. Uklanja masne naslage i kamenac. Aktivni sastojak: fosforna kiselina 20%. Količina: 1 litar. Razređivanje: od 1:5 do 1:50.

890.00din
Alga Stop Super 1 Lit - Sredstvo Protiv Algi i Bakterija
Kliknite za detalje - Alga Stop Super 1 Lit - Sredstvo Protiv Algi i Bakterija
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Tečno sredstvo protiv razvijanja algi u bazenima. Nepenušavo sredstvo. Za bazene, hidromasažne kade .... Zapremina pakovanja 1 Litar. Doziranje prema uputstvu na pakovanju. Ilustrativna fotografija.

899.00din
Hlor Granulat 1 Kg - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima
Kliknite za detalje - Hlor Granulat 1 Kg - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Hlorni preparat u granulatnom obliku. Preparat namenjen brzooj dezinfekciji vode u bazenima. Preparat se brzo rastvara. Doziranje prema uputstvu. Ilustrativna fotografija. VEOMA VAŽNO:. Proizvod NIJE namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema uputstvu.. Hemijski naziv: Natrijum dihloroizocijanurat dihidrat / maseni udeo (%) 97,5. Stabilan i čvrst granulat hlora sa 56% aktivnog hlora.. Rastvara se brzo i bez sporednih proizvoda.. Otporan na razlaganje usled uticaja sunčeve svetlosti i toplote.. Reč upozorenja: Pažnja. . Obaveštenja o opasnosti:. . H302 Štetno ako se proguta.. H319 Dovodi do jake iritacije oka.. H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.. . Dodatna obaveštenja o opasnosti:. . EUH 031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.. EUH 206 Pažnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Može da oslobodi opasan gas (hlor).. . Obaveštenja o merama predostrožnosti:. . P261 Izbegavati udisanje prašine.. P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.. P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se osećate loše.. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.. P405 Skladištiti pod ključem.. P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonom.. . Uticaj na zdravlje ljudi:. Koža: Može iritirati kožu. Simptomi mogu uključivati ​​sledeće: bol ili iritacija, crvenilo, žuljevi.. Oči: Iritira oči i sluznicu, a simptomi mogu uključivati ​​sledeće: bol, suzenje, crvenilo.. Udisanje: Može proizvoditi prašinu, paru ili gas koji iritiraju respiratorni sistem.. Gutanje: Štetno ako se proguta. Može izazvati opekotine usta, grla i želuca. Simptomi mogu uključivati ​​sledeće: - bolove u želucu.. Senzibilizacija: Nije poznato. . Ostale opasnosti:. . Smeša ne sadrži sastojke koji ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao perzistentne – bioakumulativne – toksične (PBT), ili veoma perzistentne – veoma bioakumulativne (vPvB).. Supstanca nije zapaljiva ili eksplozivna.. Supstanca ima štetan efekat na ljudsko zdravlje..

1,100.00din
Tablete za bazene sa trostrukim dejstvim Sanifort Combi 15146
Kliknite za detalje - Tablete za bazene sa trostrukim dejstvim Sanifort Combi 15146
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Sanifort Combi 3 u 1. Sporo rastvorljive multifunkcionalne tablete koje služe:. - za dezinfekciju vode u bazenima za plivanje. - za odstranjivanje fizičkih nečistoća. - za kontrolu algi. Količina: 4 tablete. Broj izdatog rešenja za stavljanje u promet: 532-01-130/2013-09 od 31.05.2013.. Sastav:. - Trihlorizocianuricna kiselina - slobodni hlor-min. 81%. - Bakar sulfat-4%. - Aluminijum sulfat -6%. Tablete imaju germicidno dejstvo. Oblast primene: Sanifort Combi deluje istovremeno kao dezinfikator i koagulant. Upotrebljava se za svakodnevno održavanje dezinfekcije vode u bazenima za plivanje.. Način upotrebe:. Nakon izvršenog hiperhlorisanja vode u bazenu sa Sanifort brzo rastvarajućim tabletama ili granulama, postavite multifunkcionalne tablete u skimer ili drugi plivajući dispenser.. Uključite bazensku pumpu da bi obezbedili kretanje vode. Tablete ce početi sporo da se rastvaraju i oslobađaju aktivne supstance u koncentraciji neophodnoj za održavanje vode u vašem bazenu. Periodično proveravajte stanje tableta. Kada se tablete u potpunosti rastvore postavite nove.. Sanifort combi održava vodu u vašem bazenu čistom i prozračnom. Štiti je od stvaranja algi i taloži čvrste čestice.. Standardna doza: 1 tableta 200g na 25-30 m3 vode za 7 dana, obezbeđuje stalnu koncentraciju aktivnog hlora u dijapazonu 0,2-0,5 mg/l.. Proveravajte svakodnevno nivo ostatka slobodnog hlora koristeći tester traku. Ako je sadržaj niži od 0,2 mg/l dodajte neophodnu količinu Sanifort brzo rastvorljivog granulata..

1,590.00din
Sredstvo za zimsko održavanje vode u bazenima Diasa Diaspenser Wintersleep
Kliknite za detalje - Sredstvo za zimsko održavanje vode u bazenima Diasa Diaspenser Wintersleep
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Sredstvo za zimsko održavanje vode u bazenima. Masa: 2kg. Sastav: Sinklozen 99%( aktivna supstanca), borna kiselina. Zabranjena je upotreba sredstva za tretman vode za piće!. Doziranje:. - Za bazene velicine 50 m3 ili manje: otvorite sve žlebove i stavite dispenzer u centar bazena sa poklopcem okrenutim nadole. - Za bazene vece od 50 m3: dodajte još jedan dozator na svakih 50 m3.

3,999.00din
Flokulant za tretman vode u bazenima Aquapak 1L PLH 040
Kliknite za detalje - Flokulant za tretman vode u bazenima Aquapak 1L PLH 040
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Aquapak. Flokulant za tretman vode u bazenima. Količina: 1 litar. Tečno sredstvo sa širokim spektrom pH dejstva. Za otklanjanje sitne nečistoće od koje voda postane. mutna. Brzo stvara velike pahulje koje zatim treba ukloniti usisivačem za bazen. Sastav: polialuminijum hlorid. Doziranje: 50 do 100 ml na 10 m3 vode. Sipa se u nekoliko tačaka bazena.

590.00din
PH Plus - Sredstvo za povećavanje PH vrednosti vode u bazenima
Kliknite za detalje - PH Plus - Sredstvo za povećavanje PH vrednosti vode u bazenima
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Sredstvo za povećavanje PH vrednosti vode u bazenima. Masa 0.8 kg. Doziranje se vrši u rastopljenom stanju prema priloženom uputstvu. Fotografija je ilustrativnog karaktera.

660.00din
Ph minus u granulama Sredstvo za smanjivanje pH vrednosti vode u bazenima 020084 1kg
Kliknite za detalje - Ph minus u granulama Sredstvo za smanjivanje pH vrednosti vode u bazenima 020084 1kg
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Sredstvo za smanjivanje PH vrednosti vode u bazenima. Količina: 1 kg. Doziranje: 150g na 10m3 za smanjenje pH za 0,2.. Upozorenje:. - Ne ubacujte u neposrednoj blizini metalnih predmeta!. - Ne mešajte sa drugim hemijskim proizvodima!. Fotografija je ilustrativnog karaktera..

899.00din
Flokulant za tretman vode u bazenima 020094 1 lit.
Kliknite za detalje - Flokulant za tretman vode u bazenima 020094 1 lit.
Nasa najbolja cena, Preporuka, Novo u Ponudi

Količina: 1 litar. Doziranje: 200-400ml na 10m3. Voda se tretira kada nema plivača u bazenu, potrebnu dozu ravnomerno rasporediti po bazenu. Obavezno isključiti pumpu i ne koristiti sa Diatom filters. Fotografija je ilustrativnog karaktera..

999.00din
Prikazano 1 do 14 od 119
  1 | 2 | 3 | 4  Sledeća  


  • Susac za ves elektricni Akcija

© SveZaKucu.rs 2003. - 2021.