Matematički priručnik

Kliknite na sliku da je uvelicate! Matematički priručnik
kliknite na slike za uvećani prikaz
Akcija, Sniženje, Novo ili Popust Kupon
Proizvođač: SohoGraph
Postavi Na:
Pitanja Štampaj
Ocena:
Ocena Posetilacca Broj ocena: 160
Proizvod nemamo na lageru.

Poslednja cena bila je: 2590 din

Trenutno nemamo informaciju kada će i da li će ponovo biti dostupan. Aktuelnu ponudu iz ove kategorije pogledajte na:

Prirodne nauke - popularno

Karakteristike proizvoda: Matematički priručnik

 • Matematički priručnik
 • Format: 20 x 14.2
 • Broj strana: 1248
 • Tvrdi šiveni povez
 • Sardži:
 • 20 oblasti matematike
 • 111 poglavlja
 • 507 potpoglavlja
 • 914 odeljaka
 • 7230 matematičkih izraza
 • 1096 slika
 • 137 tabela
 • 515 neodređenih integrala
 • 463 izvora literature

Opis proizvoda: Matematički priručnik

Matematički priručnik je namenjen svima koji se u školi i radu sreću sa matematikom i njenom praktičnom primenom u prirodnim naukama. Jednostavno rečeno, ovaj priručnik je potreban svakoj kući, jer njegov sadržaj ima trajni karakter i neograničenu upotrebnu vredost.

Sadržaj
1. Aritmetika
1.1. Elementarna matematika
1.1.1. Brojevi
1.1.2. Metode dokazivanja
1.1.3. Zbirovi i proizvodi
1.1.4. Stepeni, koreni, logaritmi
1.1.5. Algebarski izrazi
1.1.6. Celi racionalni izrazi
1.1.7. Razlomljeni racionalni izrazi
1.1.8. Iracionalni izrazi
1.2. Konačni nizovi
1.2.1. Definicija konačnog niza
1.2.2. Aritmetički nizovi
1.2.3. Geometrijski nizovi
1.2.4. Specijalni konačni nizovi
1.2.5. Srednje vrednosti
1.3. Finansijska matematika
1.3.1. Procentni račun
1.3.2. Kamatni račun
1.3.3. Račun otplata
1.3.4. Penzijski račun
1.3.5. Otpisi
1.4. Nejednakosti
1.4.1. Prave nejednakosti
1.4.2. Specijalne nejednakosti
1.4.3. Rešavanje nejednakosti 1. i 2. stepena
1.5. Kompleksni brojevi
1.5.1. Imaginarni i kompleksni brojevi
1.5.2. Geometrijski prikaz
1.5.3. Računanje s kompleksnim brojevima
1.6. Algebarske i transcedentne jednačine
1.6.1. Svođenje algebarskih jednačina na normalni oblik
1.6.2. Jednačine 1. do 4. stepena
1.6.3. Jednačine n-tog stepena
1.6.4. Svođenje transcendentnih jednačina na algebarske
2. Funkcije i njihovo zadavanje
2.1. Pojam funkcije
2.1.1. Definicija funkcije
2.1.2. Načini definisanja realne funkcije
2.1.3. Neki tipovi funkcija
2.1.4. Granična vrednost funkcije
2.1.5. Neprekidnost funkcije
2.2. Elementarne funkcije
2.2.1. Algebarske funkcije
2.2.2. Transcendentne funkcije
2.2.3. Složene funkcije
2.3. Polinomi
2.3.1. Linearne funkcije
2.3.2. Kvadratni polinom
2.3.3. Polinom 3. stepena
2.3.4. Polinom n-tog stepena
2.3.5. Parabola n-tog reda
2.4. Razlomljene racionalne funkcije
2.4.1. Obrnuta srazmera
2.4.2. Kriva 3. reda, tip I
2.4.3. Kriva 3. reda, tip II
2.4.4. Kriva 3. reda, tip III
2.4.5. Recipročna stepena funkcija
2.5. Iracionalne funkcije
2.5.1. Kvadratni koren linearnog binoma
2.5.2. Kvadratni koren kvadratnog polinoma
2.5.3. Stepena funkcija
2.6. Eksponencijalne i logaritamske funkcije
2.6.1. Eksponencijalna funkcija
2.6.2. Logaritamske funkcije
2.6.3. Gausova zvonolika kriva
2.6.4. Zbir eksponencijala
2.6.5. Poopštena Gausova zvonolika kriva
2.6.6. Proizvod stepene i eksponencijalne funkcije
2.7. Trigonometrijske funkcije (ugla)
2.7.1. Osnove
2.7.2. Važne formule za trigonometrijske funkcije
2.7.3. Opis oscilacija
2.8. Ciklometrijske (arkus) funkcije
2.8.1. Definicija ciklometrijskih funkcija
2.8.2. Svođenje na glavne vrednosti
2.8.3. Odnosi glavnih vrednosti
2.8.4. Formule za negativne argumente
2.8.5. Zbir i razlika arcsin x i arcsin y
2.8.6. Zbir i razlika arccos x i arccos y
2.8.7. Zbir i razlika arctan x i arctan y
2.8.8. Specijalne relacije za arcsin x, arccos x i arctan x
2.9. Hiperbolne funkcije
2.9.1. Definicija hiperbolnih funkcija
2.9.2. Grafičko predstavljanje hiperbolnih funkcija
2.9.3. Važne formule za hiperbolne funkcije
2.10. Area funkcije
2.10.1. Definicije
2.10.2. Predstavljanje Area funkcija pomoću prirodnog logaritma
2.10.3. Veze Area funkcija
2.10.4. Zbirovi i razlike area funkcija
2.10.5. Formule za negativne argumente
2.11. Krive trećeg reda
2.11.1. Polukubna parabola
2.11.2. Agnezijeva versijera
2.11.3. Kartezijusov list
2.11.4. Cisoida
2.11.5. Strofoida
2.12. Krive četvrtog reda
2.12.1. Nikomedova konhoida
2.12.2. Opšta konhoida
2.12.3. Paskalov puž
2.12.4. Kardioida
2.12.5. Kasinijeve krive
2.12.6. Lemniskata
2.13. Cikloide
2.13.1. Obična cikloida
2.13.2. Produžene i skraćene cikloide ili trohoide
2.13.3. Epicikloide
2.13.4. Hipocikloida i astroida
2.13.5. Produžena i skraćena epicikloida i hipocikloida
2.14. Spirale
2.14.1. Arhimedova spirala
2.14.2. Hiperbolna spirala
2.14.3. Logaritamska spirala
2.14.4. Evolventa kružnice
2.14.5. Klotoida
2.15. Različite druge krive
2.15.1. Lančanica ili katenoida
2.15.2. Kriva vučenja ili traktrisa
2.16. Pronalaženje funkcijske zavisnosti empirijskih krivih
2.16.1. Postupak
2.16.2. Najčešće upotrebljavane empirijske formule
2.17. Skale i funkcijski papir
2.17.1. Skale
2.17.2. Funkcijski papir
2.18. Funkcije više promenljivih
2.18.1. Definicija i grafičko predstavljanje
2.18.2. Različita područja definicije u ravni
2.18.3. Granične vrednosti
2.18.4. Neprekidnost
2.18.5. Svojstva neprekidnih funkcija
2.19. Nomografija
2.19.1. Nomogrami
2.19.2. Mrežne tabele
2.19.3. Nomogrami tačaka na pravim
2.19.4. Mrežne tabele za više od tri promenljive
3. Geometrija
3.1. Geometrija u ravni (planimetrija)
3.1.1. Osnovni pojmovi
3.1.2. Geometrijska definicija cirkularnih i hiperbolnih funkcija
3.1.3. Trougao u ravni
3.1.4. Četvorougao u ravni
3.1.5. Mnogouglovi (poligoni) u ravni
3.1.6. Kružni likovi u ravni
3.2. Ravanska trigonometrija
3.2.1. Izračunavanje trouglova
3.2.2. Geodetske primene
3.3. Geometrija u prostoru (stereometrija)
3.3.1. Prave i ravni u prostoru
3.3.2. Rubovi, ivice, prostorni uglovi
3.3.3. Uglasta tela (poliedri)
3.3.4. Obla tela
3.4. Sferna trigonometrija
3.4.1. Osnovni pojmovi geometrije na kugli
3.4.2. Osnovna svojstva sfernih trouglova
3.4.3. Izračunavanje sfernih trouglova
3.5. Vektorska algebra i analitička geometrija
3.5.1. Vektorska algebra
3.5.2. Analitička geometrija u ravni
3.5.3. Analitička geometrija u prostoru
3.6. Diferencijalna geometrija
3.6.1. Krive u ravni
3.6.2. Krive u prostoru
3.6.3. Površi
4. Linearna algebra
4.1. Matrice
4.1.1. Definicija matrice
4.1.2. Kvadratne matrice
4.1.3. Vektori
4.1.4. Računske operacije s matricama
4.1.5. Pravila računanja s matricama
4.1.6. Norma vektora i matrice
4.2. Determinante
4.2.1. Definicije
4.2.2. Pravila računanja s determinantama
4.2.3. Izračunavanje determinanata
4.3. Tenzori
4.3.1. Transformacije koordinatnih sistema
4.3.2. Tenzori u pravouglim koordinatama
4.3.3. Tenzori specijalnih svojstava
4.3.4. Tenzori u krivolinijskim koordinatnim sistemima
4.3.5. Psudotenzori
4.4. Sistemi linearnih jednačina
4.4.1. Linearni sistemi, postupak zamene
4.4.2. Rešavanje sistema linearnih jednačina
4.4.3. Preodređeni sistemi linearnih jednačina
4.5. Zadaci sa sopstvenim vrednostima matrica
4.5.1. Opšte o problemu sopstvenih vrednosti
4.5.2. Specijalni problem sopstvenih vrednosti
4.5.3. Rastavljanje na singularne vrednosti
5. Algebra i diskretna matematika
5.1. Logika
5.1.1. Logika iskaza
5.1.2. Izrazi logike predikata
5.2. Teorija skupova
5.2.1. Pojam skupa, specijalni skupovi
5.2.2. Operacije sa skupovima
5.2.3. Odnosi i grafičko predstavljanje
5.2.4. Odnosi ekvivalentnosti i uređenosti
5.2.5. Obim skupova
5.3. Klasične alebarske strukture
5.3.1. Operacije
5.3.2. Polugrupe
5.3.3. Grupe
5.3.4. Prikazivanje grupa
5.3.5. Primene grupa
5.3.6. Prsteni i tela
5.3.7. Vektorski prostori
5.4. Elementarna teorija brojeva
5.4.1. Deljivost
5.4.2. Linearne Diofantove jednačine
5.4.3. Kongruencija i klase ostatka
5.4.4. Teoreme Fermaa, Ojlera i Vilsona
5.4.5. Kodovi
5.5. Kriptologija
5.5.1. Zadatak kriptologije
5.5.2. Kriptosistemi
5.5.3. Matematičko preciziranje
5.5.4. Bezbednost kriptosistema
5.5.5. Metode klasične kriptoanalize
5.5.6. Traka za jednokratnu upotrebu
5.5.7. Metoda javnog ključa
5.5.8. Algoritam DES (Data Encryption Standard)
5.5.9. Algoritam IDEA (International Data Encryption Algorithm)
5.6. Univerzalna algebra
5.6.1. Definicija
5.6.2. Odnosi kongruentnosti, faktorske algebre
5.6.3. Homomorfizmi
5.6.4. Teorema o homomorfiji
5.6.5. Varijeteti
5.6.6. Konačne algebre, slobodne algebre
5.7. Bulove algebre i prebacivačka algebra
5.7.1. Definicija
5.7.2. Princip dvojnosti
5.7.3. Konačne Bulove algebre
5.7.4. Bulove algebre kao redosledi
5.7.5. Bulove funkcije, Bulovi izrazi
5.7.6. Normalni oblici
5.7.7. Prebacivačka algebra
5.8. Algoritmi teorije grafova
5.8.1. Osnovni pojmovi i oznake
5.8.2. Tok neusmerenih grafova
5.8.3. Stabla i grane
5.8.4. Odgovaranja
5.8.5. Ravanski grafovi
5.8.6. Putanje usmerenih grafova
5.8.7. Transportne mreže
5.9. Fazi logika
5.9.1. Osnove fazi logike
5.9.2. Pripadnost neisključivim skupovima
5.9.3. Odnosi fazi vrednosti
5.9.4. Fazi zaključivanje
5.9.5. Metode defazifikacije
5.9.6. Baze znanja s fazi zaključivanjem
6. Diferencijalni račun
6.1. Diferenciranje funkcija jedne promenljive
6.1.1. Diferencijalni količnik
6.1.2. Pravila diferenciranja funkcija jedne promenljive
6.1.3. Izvodi višeg reda
6.1.4. Glavne teoreme diferencijalnog računa
6.1.5. Određivanje tačaka ekstrema i prevoja
6.2. Diferenciranje funkcija više promenljivih
6.2.1. Parcijalni izvodi
6.2.2. Potpuni diferencijal i diferencijali višeg reda
6.2.3. Pravila diferenciranja funkcija više promenljivih
6.2.4. Zamena promenljivih u diferencijalnim izrazima i transformacija koordinata
6.2.5. Ekstremi funkcija više promenljivih
7. Beskonačni redovi
7.1. Nizovi brojeva
7.1.1. Svojstva brojevnih nizova
7.1.2. Granične vrednosti brojevnih nizova
7.2. Redovi konstantnih članova
7.2.1. Opšte teoreme o konvergenciji
7.2.2. Kriterijumi konvergencije za redove pozitivnih članova
7.2.3. Apsolutna i uslovna konvergencija
7.2.4. Neki specijalni redovi
7.2.5. Ocena ostatka reda
7.3. Redovi funkcija
7.3.1. Definicije
7.3.2. Jednolika konvergencija
7.3.3. Redovi potencija
7.3.4. Formule za približno računanje
7.3.5. Asimptotski konvergentni redovi potencija
7.4. Furijeovi redovi 436
7.4.1. Trigonometrijski zbir i Furijeovi redovi
7.4.2. Određivanje koeficijenata simetričnih funkcija
7.4.3. Određivanje koeficijenata numeričkim metodama
7.4.4. Furijeov red i integral
7.4.5. Uputstva za primenu tabele nekih Furijeovih redova
8. Integralni račun
8.1. Neodređeni integral
8.1.1. Primitivna funkcija ili integral
8.1.2. Pravila integracije
8.1.3. Integracija racionalnih funkcija
8.1.4. Integracija iracionalnih funkcija
8.1.5. Integracija trigonometrijskih funkcija
8.1.6. Integracija ostalih transcendentnih funkcija
8.2. Određeni integrali
8.2.1. Osnovni pojmovi, pravila i teoreme
8.2.2. Primene određenih integrala
8.2.3. Nepravi integrali, Stiltjesovi i Lebegovi integrali
8.2.4. Parametarski integrali
8.2.5. Integracija razvojem u red, istaknute neelementarne funkcije
8.3. Krivolinijski integrali
8.3.1. Krivolinijski integrali 1. vrste
8.3.2. Krivolinijski integrali 2. vrste
8.3.3. Opšti krivolinijski integrali
8.3.4. Nezavisnost krivolinijskog integrala od puta integracije
8.4. Višestruki integrali
8.4.1. Dvostruki integral
8.4.2. Trostruki integral
8.5. Površinski integrali
8.5.2. Površinski integrali 2. vrste
9. Diferencijalne jednačine
9.1. Obične diferencijalne jednačine
9.1.1. Diferencijalne jednačine 1. reda
9.1.2. Diferencijalne jednačine višeg reda i sistemi diferencijalnih jednačina
9.1.3. Problemi rubnih uslova
9.2. Parcijalne diferencijalne jednačine
9.2.1. Parcijalne diferencijalne jednačine 1. reda
9.2.2. Linearne parcijalne diferencijalne jednačine 2. reda
9.2.3. Parcijalne diferencijalne jednačine u prirodnim naukama i tehnici
9.2.4. Nelinearne parcijalne diferencijalne jednačine, solitoni
10. Varijacioni račun
10.1. Postavka zadatka
10.2. Istorijski zadaci
10.2.1. Izoperimetarski problem
10.2.2. Problem brahistohrone
10.3. Varijacioni zadaci sa funkcijama jedne promenljive
10.3.1. Jednostavan varijacioni zadatak i ekstremala
10.3.2. Ojlerova diferencijalna jednačina varijacionog računa
10.3.3. Varijacioni zadaci sa rubnim uslovima
10.3.4. Varijacioni zadaci sa višim izvodima
10.3.5. Varijacioni zadaci sa više traženih funkcija
10.3.6. Parametarski zadati varijacioni zadaci
10.4. Varijacioni zadaci sa funkcijama više promenljivih
10.4.1. Jednostavni varijacioni zadaci
10.4.2. Opšti varijacioni zadaci
10.5. Numeričko rešavanje varijacionih zadataka
10.6. Dopune
10.6.1. Prva i druga varijacija
10.6.2. Primene u fizici
11. Linearne integralne jednačine
11.1. Uvod i klasifikacija
11.2. Fredholmove diferencijalne jednačine 2. vrste
11.2.1. Integrale jednačine sa izrođenim jezgrima
11.2.2. Metoda uzastopnih približenja, Nojmanov red
11.2.3. Fredholmova metoda rešavanja, Fredholmova teorema
11.2.4. Numerički postupak za Fredholmove integralne jednačine 2 vrste
11.3. Fredholmove diferencijalne jednačine 1. vrste
11.3.1. Integralne jednačine sa izrođenim jezgrima
11.3.2. Pojmovi, analitičke osnove
11.3.3. Svođenje integralne jednačine na sistem linearnih jednačina
11.3.4. Rešenje homogene integralne jednačine 1. vrste
11.3.5. Konstrukcija dva specijalna ortonormalna sistema za zadato jezgro
11.3.6. Iterativni postupak
11.4. Volterine integralne jednačine
11.4.1. Teorijske osnove
11.4.2. Rešenje putem diferenciranja
11.4.3. Nojmanov red kao rešenje Volterine integralne jednačine 2. vrste
11.4.4. Volterine integralne jednačine pregibnog tipa
11.4.5. Numeričko rešavanje Volterinih integralnih jednačina 2. vrste
11.5. Singularne integralne jednačine
11.5.1. Abelova integralna jednačina
11.5.2. Singularne integralne jednačine sa Košijevim jezgrima
12. Funkcionalna analiza
12.1. Vektorski prostori
12.1.1. Pojam vektorskog prostora
12.1.2. Linearni i afino-linearni skupovi komponenata
12.1.3. Linearno nezavisni elementi
12.1.4. Konveksni skupovi komponenata i konveksni omotači
12.1.5. Linearni operatori i funkcionali
12.1.6. Pretvaranje realnih vektorskih prostora u kompleksne
12.1.7. Uređeni vektorski prostori
12.2. Metrički prostori
12.2.1. Pojam metričkog prostora
12.2.2. Potpuni metrički prostori
12.2.3. Neprekidni operatori
12.3. Normirani prostori
12.3.1. Pojam normiranog prostora
12.3.2. Banahovi prostori
12.3.3. Uređeni normirani prostori
12.3.4. Normirane algebre
12.4. Hilbertovi prostori
12.4.1. Pojam Hilbertovog prostora
12.4.2. Ortogonalnost
12.4.3. Furijeovi redovi u Hilbertovom prostoru
12.4.4. Egzistencija baze. Izomorfni Hilbertovi prostori
12.5. Neprekidni linearni operatori i funkcionali
12.5.1. Ograničenost, norma i neprekidnost linearnih operatora
12.5.2. Linearni neprekidni operatori u Banahovim prostorima
12.5.3. Elementi spektralne teorije linearnih operatora
12.5.4. Neprekidni linearni funkcionali
12.5.5. Produženje linearnih funkcionala
12.5.6. Razdvajanje konveksnih skupova
12.5.7. Bidualni prostor i refleksivni prostori
12.6. Adjungirani operatori u normiranim prostorima
12.6.1. Adjungirani operator ograničenog operatora
12.6.2. Adjungirani operator neograničenog operator
12.6.3. Samoadjungirani operatori
12.7. Kompaktni skupovi i kompaktni operatori
12.7.1. Kompaktni skupovi u normiranim prostorima
12.7.2. Kompaktni operatori
12.7.3. Fredholmova alternativa
12.7.4. Kompaktni operatori u Hilbertovom prostoru
12.7.5. Kompaktni samoadjungirani operatori
12.8. Nelinearni operatori
12.8.1. Primeri nelinearnih operatora
12.8.2. Diferencijabilnost nelinearnih operatora
12.8.3. Njutnov postupak
12.8.4. Šauderov princip fiksne tačke
12.8.5. Leraj-Šauderova teorija
12.8.6. Pozitivni nelinearni operatori
12.8.7. Monotoni operatori u Banahovim prostorima
12.9. Mera i Lebegov integral
12.9.1. Sigma-algebre i mere
12.9.2. Merljive funkcije
12.9.3. Integracija
12.9.4. Lp prostori
12.9.5. Distribucije
13. Vektorska analiza i teorija polja
13.1. Osnovni pojmovi teorije polja
13.1.1. Vektorska funkcija jedne skalarne promenljive
13.1.2. Skalarna polja
13.1.3. Vektorska polja
13.2. Prostorne operacije diferenciranja
13.2.1. Strujnice i izvod po obimu
13.2.2. Gradijent skalarnog polja
13.2.3. Vektorski gradijent
13.2.4. Divergencija vektorskog polja
13.2.5. Rotacija vektorskog polja
13.2.6. Operator nabla, Laplasov operator
13.2.7. Pregled prostornih operacija diferenciranja
13.3. Integracija u vektorskim poljima
13.3.1. Krivolinijski integral i potencijal u vektorskom polju
13.3.2. Površinski integrali
13.3.3. Teoreme o integraciji
13.4. Izračunavanje polja
13.4.1. Čisto polje izvora
13.4.2. Čisto vrtložno polje ili bezizvorno vrtložno polje
13.4.3. Vektorska polja sa tačkastim izvorima
13.4.4. Superpozicija polja
13.5. Diferencijalne jednačine teorije polja
13.5.1. Laplasova diferencijalna jednačina
13.5.2. Poasonova diferencijalna jednačina
14. Teorija funkcija
14.1. Funkcije jedne kompleksne promenljive
14.1.1. Neprekidnost, diferencijabilnost
14.1.2. Analitičke funkcije
14.1.3. Konformno preslikavanje
14.2. Integracija u kompleksnoj ravni
14.2.1. Određen i neodređen integral
14.2.2. Košijev teorema o integraciji, osnovni teorema teorije funkcija
14.2.3. Košijeve formule za integraciju
14.3. Razvoj analitičkih funkcija u red potencija
14.3.1. Konvergencija redova s kompleksnim članovima
14.3.2. Tejlorov red
14.3.3. Princip analitičkog produženja
14.3.4. Loranov razvoj funkcije
14.3.5. Izolovane singularne tačke i teorema o reziduumu
14.4. Izračunavanje realnih integrala integracijom u kompleksnoj ravni
14.4.1. Primena Košijevih formula za integraciju
14.4.2. Primena teoreme o reziduumu
14.4.3. Primene Žordanove leme
14.5. Algebarske i elementarne transcendentne funkcije
14.5.1. Algebarske funkcije
14.5.2. Elementarne transcendentne funkcije
14.5.3. Opis krivih u kompleksnom obliku
14.6. Eliptičke funkcije
14.6.1. Veza sa eliptičkim integralima
14.6.2. Jakobijeve funkcije
14.6.3. Theta funkcije
14.6.4. Vajerštrasove funkcije
15. Integralne transformacije
15.1. Pojam integralne transformacije
15.1.1. Opšta definicija integralnih transformacija
15.1.2. Specijalne integralne transformacije
15.1.3. Inverzne (obratne) transformacije
15.1.4. Linearnost integralnih transformacija
15.1.5. Integralne transformacije funkcija više promenljivih
15.1.6. Primene integralnih transformacija
15.2. Laplasova transformacija
15.2.1. Svojstva Laplasove transformacije
15.2.2. Obratna transformacija u originalno područje
15.2.3. Rešavanje diferencijalnih jednačina pomoću Laplasove transformacije
15.3. Furijeova transformacija
15.3.1. Svojstva Furijeove transformacije
15.3.2. Rešavanje diferencijalnih jednačina pomoću Furijeove transformacije
15.4. Z transformacija
15.4.1. Svojstva Z transformacije
15.4.2. Primene Z transformacije
15.5. Vejvlet transformacija
15.5.1. Signali
15.5.2. Vejvleti
15.5.3. Vejvlet transformacija
15.5.4. Diskretna Vejvlet transformacija
15.5.5. Gaborova transformacija
15.6. Volšove funkcije
15.6.1. Stepenaste funkcije
15.6.2. Volšovi sistemi
16. Teorija verovatnoće i matematička statistika
16.1. Kombinatorika
16.1.1. Permutacije
16.1.2. Kombinacije
16.1.3. Varijacije
16.1.4. Pregled formula kombinatorike
16.2. Teorija verovatnoće
16.2.1. Događaji. Učestanosti i verovatnoće
16.2.2. Slučajne veličine. Funkcija distribucije
16.2.3. Diskretne distribucije
16.2.4. Neprekidne distribucije
16.2.5. Zakoni velikih brojeva. Teoreme graničnih vrednosti
16.2.6. Stohastički procesi i stohastički lanci
16.3. Matematička statistika
16.3.1. Funkcije merenja
16.3.2. Opisna statistika
16.3.3. Važni postupci merenja
16.3.4. Korelacija i regresija
16.3.5. Metoda Monte Karlo
16.4. Teorija grešaka pri merenju
16.4.1. Greške merenja i njihova distribucija
16.4.2. Umnožavanje i analiza grešaka
17. Dinamički sistemi i haos
17.1. Obične diferencijalne jednačine i preslikavanja
17.1.1. Dinamički sistemi
17.1.2. Kvalitativna teorija običnih diferencijalnih jednačina
17.1.3. Diskretni dinamički sistemi
17.1.4. Strukturna stabilnost (robusnost)
17.2. Kvantitativni opis atraktora
17.2.1. Mere verovatnoće atraktora
17.2.2. Entropije
17.2.3. Ljapunovljevi eksponenti
17.2.4. Dimenzije
17.2.5. Usamljeni atraktori i haos
17.2.6. Haos u jednodimenzionalnom preslikavanju
17.3. Teorija bifurkacija i putevi u haos
17.3.1. Bifurkacije u Morze-Smaleovim sistemima
17.3.2. Prelazi u haos
18. Optimizovanje (matematičko programiranje)
18.1. Linearno programiranje (optimizovanje)
18.1.1. Postavka problema i grafičko predstavljanje
18.1.2. Osnovni pojmovi linearnog programiranja, normalni oblik
18.1.3. Postupak Simpleks
18.1.4. Specijalni problemi linearnog programiranja
18.2. Nelinearno programiranje (optimizovanje)
18.2.1. Postavka problema i teorijske osnove
18.2.2. Specijalni zadaci nelinearnog programiranja
18.2.3. Rešavanje zadataka kvadratnog programiranja
18.2.4. Numeričko traženje ekstrema
18.2.5. Metode kod neograničenog područja
18.2.6. Gradijentni postupak za probleme sa ograničenjima u vidu nejednakosti
18.2.7. Postupci s funkcijom kazne i sa barijerom
18.2.8. Postupak sa odsečnim ravnima
18.3. Diskretno dinamičko programiranje (optimizovanje)
18.3.1. Diskretni dinamički modeli odlučivanja
18.3.2. Primeri diskretnih modela odlučivanja
18.3.3. Belmanove funkcionalne jednačine
18.3.4. Belmanov princip optimalnosti
18.3.5. Belmanova metoda funkcionalnih jednačina
18.3.6. Primeri primene metode funkcionalnih jednačina
19. Numerička matematika
19.1. Numeričko rešavanje nelinearnih jednačina s jednom promenljivom
19.1.1. Iteracioni postupak
19.1.2. Rešavanje jednačina s polinomima
19.2. Numeričko rešavanje sistema jednačina
19.2.1. Sistemi linearnih jednačina
19.2.2. Sistemi nelinearnih jednačina
19.3. Numerička integracija
19.3.1. Opšta formula za kvadraturu (numeričko izračunavanje površine ispod krive)
19.3.2. Interpolacione kvadrature
19.3.3. Formule za kvadraturu Gausovog tipa
19.3.4. Rombergov postupak
19.4. Približna integracija običnih diferencijalnih jednačina
19.4.1. Zadaci s početnim vrednostima
19.4.2. Zadaci s rubnim uslovima
19.5. Približna integracija parcijalnih diferencijalnih jednačina
19.5.1. Metoda diferencija
19.5.2. Metoda prislanjanja
19.5.3. Metoda konačnih elemenata (FEM)
19.6. Aproksimacija, račun izravnanja, harmonska analiza
19.6.1. Interpolacija polinomima
19.6.2. Aproksimacija u srednjoj vrednosti
19.6.3. Čebiševljeva aproksimacija
19.6.4. Harmonska analiza
19.7. Prikazivanje krivih i površi pomoću splajnova
19.7.1. Kubni splajnovi
19.7.2. Bikubni splajnovi
19.7.3. Bernštajn-Bezjeovo prikazivanje krivih i površi
19.8. Korišćenje računara
19.8.1. Interno predstavljanje brojeva
19.8.2. Numerički problemi prilikom izračunavanja u računarima
19.8.3. Biblioteke numeričkih metoda
19.8.4. Primena sistema računarskih algebri
20. Sistemi računarskih algebri
20.1. Uvod
20.1.1. Karakteristike računarskih algebarskih sistema ukratko
20.1.2. Uvodni primeri za glavna područja primene
20.1.3. Građa računarskih algebarskih sistema i rad sa njima
20.2. Mathematica
20.2.1. Osnovni elementi strukture
20.2.2. Vrste brojeva u programu Mathematica
20.2.3. Važni operatori
20.2.4. Liste
20.2.5. Vektori i matrice kao liste
20.2.6. Funkcije
20.2.7. Modeli
20.2.8. Operacije s funkcionalima
20.2.9. Programiranje
20.2.10. Dopune u vezi sa sintaksom, podacima, porukama
20.3. Maple
20.3.1. Osnovni elementi strukture
20.3.2. Vrste brojeva u programu Maple
20.3.3. Važni operatori u programu Maple
20.3.4. Algebarski izrazi
20.3.5. Nizovi i liste
20.3.6. Tabelarne strukture i strukture polja, vektori i matrice
20.3.7. Funkcije i operatori
20.3.8. Programiranje u Mapleu
20.3.9. Dopune u vezi sa sintaksom, podacima, porukama
20.4. Primene sistema računarskih algebri
20.4.1. Rad sa algebarskim izrazima
20.4.2. Rešavanje jednačina i sistema jednačina
20.4.3. Elementi linearne algebre
20.4.4. Diferencijalni i integralni račun
20.5. Grafika u sistemima računarskih algebri
20.5.1. Grafika u programu Mathematica
20.5.2. Grafika u programu Maple
21. Tabele
21.1. Često kori{ćene konstante
21.2. Prirodne konstante
21.3. Važni redovi
21.4. Furijeovi redovi
21.5. Neodređeni integrali
21.5.1. Integrali racionalnih funkcija
21.5.2. Integrali iracionalnih funkcija
21.5.3. Integrali trigonometrijskih funkcija
21.5.4. Integrali ostalih transcendentnih funkcija
21.6. Određeni integrali
21.6.1. Određeni integrali trigonometrijskih funkcija
21.6.2. Određeni integrali eksponencijalnih funkcija
21.6.3. Određeni integrali logaritamskih funkcija
21.6.4. Određeni integrali algebarskih funkcija
21.7. Eliptički integrali
21.7.1. Eliptički integrali 1. vrste
21.7.2. Eliptički integrali 2. vrste
21.7.3. Potpuni eliptički integrali K i E
21.8. Gama funkcija
21.9. Beselove funkcije (cilindrične funkcije)
21.10. Ležandrovi polinomi 1. vrste (sferne funkcije)
21.11. Laplasove transformacije
21.12. Furijeove transformacije
21.12.1. Furijeove kosinus transformacije
21.12.2. Furijeove sinus transformacije
21.12.3. Furijeove transformacije
21.12.4. Eksponencijalne Furijeove transformacije
21.13. Z transformacije
21.14. Poasonova distribucija
21.15. Normirana normalna distribucija
21.16. χ2 distribucija
21.17. Fišerova F distribucija
21.18. Studentova t distribucija
21.19. Slučajni brojevi

Pogledajte ostale proizvode iz kategorije: Prirodne nauke - popularno

Reklamacije, Zamena Proizvoda i Povraćaj Novca, Saobraznost (Garancija)

Reklamacije: U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom jer ne odgovara karakteristikama i opisu proizvoda sa ove stranice, smatrate da je proizvod neispravan ili da proizvod nije ispunio vaša očekivanja, imate pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda. Proizvod koji reklamirate mora sadržati sve pripadajuće elemente: proizvod, kompletnu dokumentaciju, originalno pakovanje, zaštitne elemente...Proizvod mora biti očišćen od tragova korišćenja i bez fizičkih oštećenja. Sve Za Kuću d.o.o. ne preuzima odgovornost za fizički oštećene proizvode ili proizvode koji su oštećeni nenamenskim korišćenjem. Detalje o načinu vraćanja proizvoda i ostalim pravima i obavezama možete pronaći na poleđini računa. Budite sigurni da ćemo sve opravdane reklamacije prihvatiti i u zavisnosti od Vaših zahteva vratiti novac, zameniti ili popraviti proizvod. Prijave reklamacija kao i detaljne informacije o pravima i obavezama kupca ili prodavca možete pronaći na: Prijava Reklamacija | Zakon O Zaštiti Potrošača | Prava i Obaveze |

Saobraznost (Garancija): Ukoliko u karakteristikama ili opisu proizvoda nije drugačije navedeno garancija (saobraznost) važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava Prodavca

Naručivanje telefonom

Ukoliko iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da naparvite narudžbenicu na regularan način preko sajta koristeći dugme "Dodaj u korpu", možete to učiniti i telefonom na sledeći način:
 1. Pozovite broj 011/30-47-098, 011/30-47-821 ili 062/217-224 (radnim danima od 09 do 17 i subotom od 09-15 časova)
 2. Poželjno je da imate email adresu! Na e-mail adresu šaljemo poruke o promenama statusa narudžbenice.
 3. Izdiktirajte operateru šifru proizvoda - šifra ovog proizvoda je: 8845
 4. Operater će zapisati vaše podatke: ime, adresu isporuke, kontakt telefon i napraviti narudžbenicu.
 5. Nije moguće napraviti narudžbenicu ukoliko na ovoj stranici piše da je ARTIKAL RASPRODAT!
 6. Ukoliko naručujete na firmu potrebno je da izdiktirate i PIB broj firme
Kada operater napravi narudžbenicu informacije će biti poslate na Vašu email adresu. U poruci su navedeni svi detalji i informacije vezane za vašu narudžbenicu. U zavisnosti od izabranog načina plaćanja (pouzećem, uplatnicom, e-bankingom, karticom...) kreće proces pripreme i slanja pošiljke. Kada predamo pošiljku kurirskoj službi, šaljemo Vam obaveštenje na e-mail adresu sa informacijom da je pošiljka poslata i da je možete sutradan očekivati na adresi isporuke. Uz pošiljku dobijate račun i garantni list / izjavu o saobraznosti.

Molimo vas da ovaj telefon koristite za pravljenje telefonske narudžbenice, a ne za postavljanje tehničkih pitanja u vezi sa proizvodom. Operateri, zbog velikog broja artikala, nisu osposobljeni da vam daju tehničke informacije o proizvodima. Za tu svrhu molimo vas da nam pošaljete email poruku sa dodatnim pitanjima čiji link se nalazi ispod slike proizvoda na ovoj stranici. Email će biti prosleđen editoru ili autoru kategorije iz koje je proizvod, koji će Vam dati precizne podatke o proizvodu.

SMS Naručivanje

Da biste napravili narudžbenicu SMS porukom potrebno je da na broj 062 217 224 pošaljete:
 • Sifra 8845, kolicina (za 1 komad kucate 1, za 3 komada 3), Ime i prezime, Adresu isporuke, Poštanski broj, Grad, Kontakt telefon, e-mail adresu (e-mail adresa nije obavezna)
 • Primer: Sifra 8845, 2, Pavle Milosevic, Obalska 18, 11000, Beograd, 063123123, pavmi@szk.com
 • Broj 062 217 224 koristite isključivo za pravljenje SMS narudžbenica. Na pozive ili pitanja poslata na ovaj broj telefona niko neće odgovarati.
 • Za uspešno kreiranje narudžbenice, neophodno je da pošaljete sve tražene podatke.
 • Potvrdu sa brojem narudžbenice dobićete SMS porukom, radnim danom od 09 do 17 h.
 • Narudžbenice kreirane SMS porukom plaćate kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Ukoliko naručujete na firmu ili želite drugi način plaćanje koristite klasične načine naručivanja.
Solarna Lampa Intex Akcija
Paviljon Gazebo 3x3 Akcija
Bastenska Garnitura 4 Stolice i Sto Cristobal Akcija
Saksije za spoljnu i unutrasnju upotrebu Akcija
WiFI kamera za video nadzor preko telefona Akcija
Elektronski Sef Sa Dodatkom 2 KljuÄŤa Akcija 3999 dinara
Lazy Bag fotelje Akcija