• Vaša korpa je trenutno prazna.
  Prikazano 1 - 35 od 35 proizvoda iz kategorije: Hemijska Sredstva Za Održavanje Kvaliteta Vode U Bazenima
     
  Sortiraj Proizvode:
  Izaberi Grupu Proizvoda:
  Hlor Granulat 1 Kg - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima - Kliknite za detalje

  Hlor Granulat 1 Kg - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima

  Šifra Proizvoda: 9517
  1100 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 221

  Hlorni preparat u granulatnom obliku. Preparat namenjen brzooj dezinfekciji vode u bazenima. Preparat se brzo rastvara. Doziranje prema uputstvu. Ilustrativna fotografija. VEOMA VAŽNO:. Proizvod NIJE namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema uputstvu.. Hemijski naziv: Natrijum dihloroizocijanurat dihidrat / maseni udeo (%) 97,5. Stabilan i čvrst granulat hlora sa 56% aktivnog hlora.. Rastvara se brzo i bez sporednih proizvoda.. Otporan na razlaganje usled uticaja sunčeve svetlosti i toplote.. Reč upozorenja: Pažnja. . Obaveštenja o opasnosti:. . H302 Štetno ako se proguta.. H319 Dovodi do jake iritacije oka.. H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.. H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.. . Dodatna obaveštenja o opasnosti:. . EUH 031 U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.. EUH 206 Pažnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Može da oslobodi opasan gas (hlor).. . Obaveštenja o merama predostrožnosti:. . P261 Izbegavati udisanje prašine.. P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice.. P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se osećate loše.. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.. P405 Skladištiti pod ključem.. P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa zakonom.. . Uticaj na zdravlje ljudi:. Koža: Može iritirati kožu. Simptomi mogu uključivati ​​sledeće: bol ili iritacija, crvenilo, žuljevi.. Oči: Iritira oči i sluznicu, a simptomi mogu uključivati ​​sledeće: bol, suzenje, crvenilo.. Udisanje: Može proizvoditi prašinu, paru ili gas koji iritiraju respiratorni sistem.. Gutanje: Štetno ako se proguta. Može izazvati opekotine usta, grla i želuca. Simptomi mogu uključivati ​​sledeće: - bolove u želucu.. Senzibilizacija: Nije poznato. . Ostale opasnosti:. . Smeša ne sadrži sastojke koji ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao perzistentne – bioakumulativne – toksične (PBT), ili veoma perzistentne – veoma bioakumulativne (vPvB).. Supstanca nije zapaljiva ili eksplozivna.. Supstanca ima štetan efekat na ljudsko zdravlje..

  Hlor U Tabletama 200 gr - Pakovanje 1 Kg - Kliknite za detalje

  Hlor U Tabletama 200 gr - Pakovanje 1 Kg

  Šifra Proizvoda: 9519
  1299 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 125

  Masa jedne tablete 200 grama. Sporootapajuća tableta za dezinfekciju vode u bazenima. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Fotografije su ilustrativnog karaktera. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu.. .

  Hlor Za Bazene U Tabletama 20 gr - Pakovanje 1 Kg - Kliknite za detalje

  Hlor Za Bazene U Tabletama 20 gr - Pakovanje 1 Kg

  Šifra Proizvoda: 9518
  1300 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 240

  Masa jedne tablete 20 grama. Sporootapajuća tableta za dezinfekciju vode u bazenima. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Fotografije su ilustrativnog karaktera. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu.. .

  Hlor Tablete od 20 gr Pakovanje 3 kg - Kliknite za detalje

  Hlor Tablete od 20 gr Pakovanje 3 kg

  Šifra Proizvoda: 35335
  3310 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 70

  Masa jedne tablete 20 grama. Masa pakovanja: 3 kg. Sporootapajuća tableta za dezinfekciju vode u bazenima. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Visoko je koncentrovan sa 90% aktivnog hlora. Rastvara se postepeno. Sastav: trihlorizocijanurat. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Sredstvo Bez Hlora Za Dezinfekciju Vode u Bazenima AquaLux A 3kg - Tablete od 20g - Kliknite za detalje

  Sredstvo Bez Hlora Za Dezinfekciju Vode u Bazenima AquaLux A 3kg - Tablete od 20g

  Šifra Proizvoda: 42845
  6510 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 78

  Čvrsto sredstvo za dezifekciju. Sadrži aktivni kiseonik. Bez mirisa. Ne iritra kožu i oči. Sastav: monopersulfat sa sadržajem aktivnog kiseonika. Pakovanje 3 kg, tablete od 20 grama. Fotografija pakovanja je ilustrativnog karaktera.

  Hlor granulat 60 Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 1kg - Kliknite za detalje

  Hlor granulat 60 Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 1kg

  Šifra Proizvoda: 91441
  1150 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 3

  Sredstvo za brzu dezinfekciju vode u bazenima. Masa: 1kg. Preporučuje se korišćenje kada kupači napuste bazen. Nije neophodno prethodno rastvaranje u vodi, granule će se rastvoriti u potpunosti za 15-20 minuta. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Dezinfekciona doza: 10g na 1m3 vode na 30 dana ili po potrebi. Redovno održavanje: 3g na 1m3 vode svakog dana.

  Hlor granule 60% Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 020499 1kg - Kliknite za detalje

  Hlor granule 60% Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 020499 1kg

  Šifra Proizvoda: 54453
  1599 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 44

  Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima. Količina: 1kg. Granulat. Doziranje: 100g hlor granulata 60% na 10m3 vode. Posle 2 sata podesiti pH vrednost. između 7,2 i 7,6.. Period zabrane ulaska u bazen nakon doziranja je 6h. Aktivna supstanca: simklozen. Fotografija je ilustrativnog karaktera.. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor Za Bazene Granulat 3 kg - Kliknite za detalje

  Hlor Za Bazene Granulat 3 kg

  Šifra Proizvoda: 35333
  2890 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 72

  Pakovanje sadrži 3 kg preparata. Hlorni preparat u granulatnom obliku. Preparat namenjen brzooj dezinfekciji vode u bazenima. Hlor za bazene se brzo rastvara. Doziranje prema uputstvu. Ilustrativna fotografija. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor granulat 60 Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 5kg - Kliknite za detalje

  Hlor granulat 60 Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 5kg

  Šifra Proizvoda: 91442
  4970 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 3

  Sredstvo za brzu dezinfekciju vode u bazenima. Masa: 5kg. Preporučuje se korišćenje kada kupači napuste bazen. Nije neophodno prethodno rastvaranje u vodi, granule će se rastvoriti u potpunosti za 15-20 minuta. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Dezinfekciona doza: 10g na 1m3 vode na 30 dana ili po potrebi. Redovno održavanje: 3g na 1m3 vode svakog dana. Napomena: Slika je ilustrativnog karaktera. Isporučuje se pakovanje od 5kg..

  Hlor granule 60% Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 020499 5kg - Kliknite za detalje

  Hlor granule 60% Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 020499 5kg

  Šifra Proizvoda: 54454
  5399 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 52

  Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima. Količina: 5kg. Granulat. Doziranje: 100g hlor granulata 60% na 10m3 vode. Posle 2 sata podesiti pH vrednost. između 7,2 i 7,6.. Period zabrane ulaska u bazen nakon doziranja je 6h. Aktivna supstanca: simklozen. Fotografija je ilustrativnog karaktera.. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor za bazene u tabletama 200 gr - Pakovanje 5kg - Kliknite za detalje

  Hlor za bazene u tabletama 200 gr - Pakovanje 5kg

  Šifra Proizvoda: 91445
  5500 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 3

  Masa pojedinačne tablete: 200 gr. Pakovanje 5kg. Sporootapajuće. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Napomena: Isporučuje se pakovanje od 5kg.. Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema uputstvu..

  Hlor Za Bazene Granulat Pakovanje 10 kg - Kliknite za detalje

  Hlor Za Bazene Granulat Pakovanje 10 kg

  Šifra Proizvoda: 35334
  8590 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 79

  Pakovanje sadrži 10 kg preparata. Hlorni preparat u granulatnom obliku. Preparat namenjen brzooj dezinfekciji vode u bazenima. Hlor za bazene se brzo rastvara. Doziranje prema uputstvu. Ilustrativna fotografija. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor Tablete od 200 gr Pakovanje 10 kg - Kliknite za detalje

  Hlor Tablete od 200 gr Pakovanje 10 kg

  Šifra Proizvoda: 35337
  10550 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 72

  Masa jedne tablete 200 grama. Masa pakovanja: 10 kg. Sporootapajuća tableta za dezinfekciju vode u bazenima. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Visoko je koncentrovan sa 90% aktivnog hlora. Rastvara se postepeno. Sastav: trihlorizocijanurat. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor granulat 60 Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 25kg - Kliknite za detalje

  Hlor granulat 60 Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 25kg

  Šifra Proizvoda: 91443
  16450 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 3

  Sredstvo za brzu dezinfekciju vode u bazenima. Masa: 25kg. Preporučuje se korišćenje kada kupači napuste bazen. Nije neophodno prethodno rastvaranje u vodi, granule će se rastvoriti u potpunosti za 15-20 minuta. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Dezinfekciona doza: 10g na 1m3 vode na 30 dana ili po potrebi. Redovno održavanje: 3g na 1m3 vode svakog dana. Napomena: Slika je ilustrativnog karaktera. Isporučuje se pakovanje od 25kg..

  Hlor za bazene u tabletama 200 gr - Pakovanje 25kg - Kliknite za detalje

  Hlor za bazene u tabletama 200 gr - Pakovanje 25kg

  Šifra Proizvoda: 91447
  21625 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 3

  Masa pojedinačne tablete: 200 gr. Pakovanje 25kg. Sporootapajuće. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Napomena: Slika je ilustrativnog karaktera. Isporučuje se pakovanje od 25kg.. Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema uputstvu..

  Hlor granule 60% Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 020499 25kg - Kliknite za detalje

  Hlor granule 60% Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima 020499 25kg

  Šifra Proizvoda: 54455
  22999 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 44

  Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima. Količina: 25kg. Granulat. Doziranje: 100g hlor granulata 60% na 10m3 vode. Posle 2 sata podesiti pH vrednost. između 7,2 i 7,6.. Period zabrane ulaska u bazen nakon doziranja je 6h. Aktivna supstanca: simklozen. Fotografija je ilustrativnog karaktera.. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Univerzalno sredstvo za dezinfekciju otvorenih i zatvorenih bazena 250 gr Sani Granulat - Kliknite za detalje

  Univerzalno sredstvo za dezinfekciju otvorenih i zatvorenih bazena 250 gr Sani Granulat

  Šifra Proizvoda: 19413
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:590 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 110

  BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID, INAKTIVIRA HBV I HIV. 100gr SANI granulata sadrži: 100 gr natrijum dihlorizocijanurat dihidrata. CAS: 51580-86-0. .

  Hlorni granulat 200g 0191583 - Kliknite za detalje

  Hlorni granulat 200g 0191583

  Šifra Proizvoda: 35985
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:699 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 144

  Neto težina: 200g. Dezinficijens sa širokim spektrom delovanja. 100g granulata sadrži 99.0g Natrijum dihlorizocijanurata dihidrata. Pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije (uključujući i uzročnike tuberkuloze) gljivice, alge, protozoe, viruse (uključujući HAV,HBV,HIV). Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu.. Oblik kutije se može razlikovati od prikazanog na slici.

  Tablete Hlora 25 x 20 gr 08-0002 - Kliknite za detalje

  Tablete Hlora 25 x 20 gr 08-0002

  Šifra Proizvoda: 19297
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:990 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 127

  Spororastvarajuće tablete hlora. Sastav: Trihloroisocijanurat kiselina (900 gr/kg), CAS: 87-90-1. Idealno za male kućne bazene. Jedna tableta za 10 m³ vode na dan. Štiti kupače od zaraznih bolesti - baktericid, fungicid, virucid, inaktivira, HBV i HIV. 10 HLOR TABLETA 20 dovoljna je za 10 m3 vode temperature do 25 stepeni za 5-10 dana. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Šumeće tablete za dezinfekciju vode šok terapijom NDI Quick Jav 200g - Kliknite za detalje

  Šumeće tablete za dezinfekciju vode šok terapijom NDI Quick Jav 200g

  Šifra Proizvoda: 47424
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:999 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 90

  Šumeće tablete za dezinfekciju vode šok terapijom. Količina: 200 grama. Sastav i fizičko-hemijske osobine:. 100g QUICK JAV TABLETA sadrži 50 g natrijum dihloroizocijanurat dihidrata; sadržaj slobodnog aktivnog hlora 30,8%.. Područje primene:. - opšta dezinfekcija predmeta, površina: stolovi, kade, sudopere, sanitarne instalacije, peškiri, stolnjaci, transportna sredstva. - dezinfekcija pribora za jelo i piće. - dugotrajna dezinfekcija vode za piće i bazena. - hladna sterilizacija pribora za hranjenje odojčadi i dece: flašice, dudice, kašičice, tanjiri. - sva mesta gde se lageruje hrana. - humana medicina i veterinarska praksa, laboratorije, prehrambena industrija, ugostiteljstvo i turizam, javna higijena, škole, vrtići, obdaništa i skladišta hrane.. .

  Hlor Granulat 500g - Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima Sanifort 15144 - Kliknite za detalje

  Hlor Granulat 500g - Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima Sanifort 15144

  Šifra Proizvoda: 35010
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1090 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 135

  Težina: 500g. Broj izdatog rešenja za stavljanje u promet: 532-01-89/2013-9 od 31.05.2013.. Sastav. Natrijum dihloroizocianurat (dihidrat):min.99.9%. Slobodan aktivni hlor: 55-56,5%. Spektar delovanja biocidnog preparata. Sanifortima izrazito germicidno dejstvo.. Oblast primene. Hiperhlorisanje (šok-hlorisanje) vode prilikom prvog punjenja bazena. Održavanje dezinfekcije vode. Način upotrebe. Izmerite priloženom kašicicom odgovarajucu kolicinu granulata i pospite direktno u vodu bazena. Nije neophodno prethodno rastvaranje u vodi, granule će se rastvoriti u potpunosti za 15-20 minuta.. Predmet dezinfekcije: Javni i privatni bazeni za plivanje. Doziranje i interval primene:. - 10 - 20 g/1000 l vode, jednom kod prvog punjenja. Period delovanja je 12 sati, period zabrane korišcenja bazena je 12 sati. - 0,5 - 1 g/1000 l vode, 1 - 2 puta dnevno, svakodnevno. Period delovanja je 20 minuta, za koncentraciju slobodnog hlora 0,2 - 0,5 mg/l vode. Period zabrane korišcenja je 20 min.. Proveravajte svakodnevno nivo ostatka slobodnog hlora koristeći tester traku. Ako je sadržaj niži od 0,2 mg/l dodajte neophodnu kolicinu preparata.. Pakovanje: kutije po 500 g.. Kod plastičnih bazena i bazena sa plastičnom folijom sme se koristiti samo u razblaženom stanju.. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor u tabletama 75 kom Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima Sanifort 15145 - Kliknite za detalje

  Hlor u tabletama 75 kom Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima Sanifort 15145

  Šifra Proizvoda: 35012
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1090 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 126

  Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima. Količina: 75 komada. Broj izdatog rešenja za stavljanje u promet: 532-01-131/2013-09 od 31.05.2013. Sastav. Natrijum dihloroizocianurat (dihidrat). Svaka tableta težine 3,3 g otpušta min. 1,35 g aktivnog hlora.. Spektar delovanja biocidnog preparata. Sanifort ima izrazito germicidno dejstvo. Tablete se brzo i u potpunosti rastvaraju u vodi. Nivo slobodnog hlora neophodnog za germicidni efekat peparata postiže se odmah.. Oblast primene. Hiperhlorisanje (šok-hlorisanje) vode prilikom prvog punjenja bazena. Održavanje dezinfekcije vode. Način upotrebe. Ubacite tablete direkno u vodu bazena, bez predhodnog rastvaranja ili lomljenja tableta. Nije potrebno mešanje vode. Tablete će se rastvoriti u potpunosti za 10-15 minuta.. Predmet dezinfekcije: Javni i privatni bazeni za plivanje. Doziranje i interval primene:. - 4 - 8 tableta/1000 l vode, jednom kod prvog punjenja. Period delovanja je 12 sati, period zabrane korišcenja bazena je 12 sati!. - 1/4 - 1/2 tablete//1000 l vode, 1 - 2 puta dnevno, svakodnevno. Period delovanja je 20 minuta, za koncentraciju slobodnog hlora 0,2 - 0,5 mg/l vode. Period zabrane korišcenja je 20 min.. Proveravajte svakodnevno nivo ostatka slobodnog hlora koristeći tester traku. Ako je sadržaj niži od 0,2 mg/l dodajte neophodnu količinu preparata.. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima Šok Hlor Tretman T-granulat 1kg - Kliknite za detalje

  Sredstvo za dezinfekciju vode u bazenima Šok Hlor Tretman T-granulat 1kg

  Šifra Proizvoda: 47427
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1099 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 90

  Šok Hlor Tretman. T-granulat. Količina: 1kg. Sastav:. • 100% Natrijumdihloroizocijanuratdihidrat. • min. 56% aktivnog hlora. • ph=6-7. • CAS broj: 51580-86-0. • Molekulska formula: C3H4CL2N3NaO5. Izgled: Kristalni granulat. Miris: Karakterističan na hlor. Rastvorljivost u vodi: 250g/l. T-granulat je hlorni preparat namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima za plivanje.. pH neutralan. Rastvara se veoma brzo bez taloga pa se primenjuje u vodama različitog kvaliteta.. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor Granulat 1 Kg - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima 0501601PP - Kliknite za detalje

  Hlor Granulat 1 Kg - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima 0501601PP

  Šifra Proizvoda: 29222
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1299 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 111

  Hlorni preparat u granulatnom obliku. Preparat namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima. Preparat se brzo rastvara. Doziranje prema uputstvu. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor za bazene u tabletama 200 gr - Pakovanje 1kg - Kliknite za detalje

  Hlor za bazene u tabletama 200 gr - Pakovanje 1kg

  Šifra Proizvoda: 91444
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1300 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 2

  Masa pojedinačne tablete: 200 gr. Pakovanje 1kg. Sporootapajuće. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Napomena: Slika je ilustrativnog karaktera. Isporučuje se pakovanje od 1kg.. Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor tablete za bazen 5x120g Pontaqua Duo Mix Tabs DMT 006 - Kliknite za detalje

  Hlor tablete za bazen 5x120g Pontaqua Duo Mix Tabs DMT 006

  Šifra Proizvoda: 70232
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1350 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 43

  Duo Mix Tabs. Hlor tablete za bazen. Količina: 5 vrećica po 120g. Svaka vrećica sadrži 4 sporo rastvorljive i 2 brzo rastvorljive tablete hlora od po 20g. 5 doza. Sastav: trihloroizocijanurne kiseline i natrijum-dihlorizocijanurat. Ne utiče na pH vrednost. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlorni granulat 1kg 0183874 - Kliknite za detalje

  Hlorni granulat 1kg 0183874

  Šifra Proizvoda: 35984
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1399 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 142

  Neto težina: 1kg. Dezinficijens sa širokim spektrom delovanja. 100g granulata sadrži 99.0g Natrijum dihlorizocijanurata dihidrata. Pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije (uključujući i uzročnike tuberkuloze) gljivice, alge, protozoe, viruse (uključujući HAV,HBV,HIV). Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu.. Oblik kutije se može razlikovati od prikazanog na slici.

  Hlor u tabletama 5 x 200 gr 08-0003 - Kliknite za detalje

  Hlor u tabletama 5 x 200 gr 08-0003

  Šifra Proizvoda: 19298
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1490 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 157

  Jedna tableta za 7 dana. Dezinfekcija vode u bazenima i banjama. Štiti kupače od zaraznih bolesti. Sastav: Trihloroisocijanurat kiselina (990 gr/kg), CAS: 87-90-1. 1 HLOR TABLETA 200 dovoljna je za 30 m³ vode temperature do 25 stepeni za 7-9 dana. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Univerzalno sredstvo za dezinfekciju otvorenih i zatvorenih bazena 1 kg Sani Granulat - Kliknite za detalje

  Univerzalno sredstvo za dezinfekciju otvorenih i zatvorenih bazena 1 kg Sani Granulat

  Šifra Proizvoda: 19412
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1590 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 175

  BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID, INAKTIVIRA HBV I HIV. 100gr SANI granulata sadrži: 100 gr natrijum dihlorizocijanurat dihidrata. CAS: 51580-86-0. .

  Hlorne Tablete 200 1kg 0260302 - Kliknite za detalje

  Hlorne Tablete 200 1kg 0260302

  Šifra Proizvoda: 35986
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1590 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 89

  Neto težina: 1kg (5x200g). Sastav: Trihloroizocijanurna kiselina 95-97 % cas br:87-90-1, borna kiselina 3-5%-stabilizator. Delovanje: Hlorne tablete pokazuju snažan dezinfekcioni efekat i štite od razmnožavanja bakterija, virusa i mikroorganizama. Upotreba: U otvor skimera ili plivajuće posude staviti jednu tabletu na 15 m3 vode. Postupak ponavljati svakih 7-10 dana. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu.. Oblik kutije se može razlikovati od prikazanog na slici.

  Hlorne Multifunkcionalne Tablete 200 1kg 0260303 - Kliknite za detalje

  Hlorne Multifunkcionalne Tablete 200 1kg 0260303

  Šifra Proizvoda: 35988
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1649 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 99

  Neto težina: 1kg (5x200g). Sastav: Trihloroizocijanurna kiselina 89-95% cas br:87-90-1 , aluminijum sulfat , bakar sulfat. Delovanje:. - Dezinfekcioni efekat – štiti od rasta i razmnožavanja bakterija , virusa i mikroorganizama. - Algicid –sprečava rast i razvoj algi. - Flokulant – pomaže da voda bude čista , bistra i bezbedna za kupače. Upotreba: U otvor skimera ili plivajuće posude staviti jednu MTF tabletu na 20 m3 vode. Postupak ponavljati na svakih 7-10 dana. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu.. Oblik kutije se može razlikovati od prikazanog na slici.

  Hlor U Tabletama 200 gr - Pakovanje 1 Kg 0507601PP - Kliknite za detalje

  Hlor U Tabletama 200 gr - Pakovanje 1 Kg 0507601PP

  Šifra Proizvoda: 29227
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1699 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 75

  Masa jedne tablete 200 grama. Sporootapajuća tableta za dezinfekciju vode u bazenima. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Fotografije su ilustrativnog karaktera. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Aqua Blanc+ - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima Bez Hlora 0597632PP - Kliknite za detalje

  Aqua Blanc+ - Sredstvo Za Dezinfekciju Vode U Bazenima Bez Hlora 0597632PP

  Šifra Proizvoda: 29232
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:1999 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 88

  Sadržaj: 1 kesica jedinjenja koje sadrži bakar sulfat, 4 kesice jedinjenja koje sadrži Pentapotassium. Pakovanje je dovoljano za dezinfekciju vode u bazenima tokom 4 nedelje. Ne sadrži hlor. Preporučuje se za bazene prečnika 305 - 366 cm. Preporučuje se za bazene zapremine 3000 - 6000 l vode. Tretman: nakon prvog punjenja bazena vodom (ili prilikom zamene vode u bazenu) u vodu sipati sadržaj jedne kesice A i sadržaj jedne kesice B. Nakon 30 minuta možete se kupati u bazenu. Nakon nedelju dana u bazen sipati sadržaj 1 kesice A i tako raditi dok ne potrošite sve kesice iz pakovanja. Slika je informativnog karaktera i može se razlikovati od izgleda proizvoda koji se isporučuje.

  Hlor tablete za bazen 5x200g Pontaqua Duo Plus Tabs DPT 010 - Kliknite za detalje

  Hlor tablete za bazen 5x200g Pontaqua Duo Plus Tabs DPT 010

  Šifra Proizvoda: 70233
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:2060 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 43

  Duo Plus Tabs. Hlor tablete za bazen. Količina: 5 tableta po 200g. Svaka tableta ima beli i plavi deo. Beli deo se rastvara sporo, sadrži 56% aktivnog hlora. Plavi deo tablete se brzo rastvara, sadrži 90% aktivnog hlora. Sastav: trihloroizocijanurne kiseline i natrijum-dihlorizocijanurat. Pogodno za sve tipove filtera. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..

  Hlor Tablete od 200 gr Pakovanje 3 kg - Kliknite za detalje

  Hlor Tablete od 200 gr Pakovanje 3 kg

  Šifra Proizvoda: 35336
  Artikal Je Rasprodat.
  Poslednja cena bila je:3430 din
  Akcija, Sniženje, Novo u Ponudi ili Popust Kupon
  Broj ocena: 73

  Masa jedne tablete 200 grama. Masa pakovanja: 3 kg. Sporootapajuća tableta za dezinfekciju vode u bazenima. Stabilizuje sadržaj slobodnog hlora. Garantuje prevenciju ekcesivnog obaranja hlora prilikom zagrevanja vode ili uticaja sunčeve svetlosti. Visoko je koncentrovan sa 90% aktivnog hlora. Rastvara se postepeno. Sastav: trihlorizocijanurat. Napomena: Proizvod nije namenjen za dezinfekciju ruku. Upotreba isključivo prema priloženom uputstvu..  Sve cene sa uračunatim PDV-om. Troškovi dostave se dodatno naplacuju.
  Prikazano 1 - 35 od 35 pronađenih |
     

  O Kategoriji: Hemijska Sredstva Za Održavanje Kvaliteta Vode U Bazenima

  Intex Vodena Igraonica sa 2 bazena Akcija
  Party Paviljon 3 x 9 m Akcija
  Preciscivac Vazduha Akcija
  Leifheit Rolly Mobil 25795 Akcija
  Rasprodaja Poslednji Komadi
  Kućni, hotelski, kancelarijski sefovi